Hvordan arbejder vi

De fleste får brug for advokathjælp gennem et eller flere af livets forhold.
Nogle ved køb af ejendom eller generationsskifte, andre ved ægteskab, skilsmisse eller dødsfald. Nogle i forbindelse med start af virksomhed, med kontrakter, sikring af rettigheder eller feks. afdækning af risiko, andre i forbindelse med en tvist som skal løses. Hvis du vælger professionel advokathjælp kommer du hurtigere og trygt igennem forløbet, og er sikret den optimale løsning for dig, din familie eller din virksomhed.


Vi hjælper dig effektivt med løsningen af opgaven, og giver dig ikke kun juridiske løsninger, men giver dig også personlig støtte i gennem hele forløbet. Vi er til at komme i kontakt med, og følger tæt op på alle de sager som vi behandler.  

Hver opgave løser vi i samarbejde med kunden, og på præcis den måde, som virker bedst for dig. Om det er full service behandling af en kompleks opgave, en mindre enkeltopgave eller bare svar på spørgsmål og afdækning af dine behov og muligheder afhænger af dig. 
Vi vil altid gerne give dig et gratis godt råd. 

Kontakt info


Kitte Borup


Advokat

Majbritt Kroer Svendsen


Advokatsekretær

Forretningsbetingelser


Borup Advokater ApS har adresse på Føllevej 5, 8410 Rønde.
Vores cvr-nr. er 36060581.
Vores Erhvervskontonr. i Djurslands Bank er 7305-0001078969

Advokatbeskikkelse
Advokat Kitte Borup er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Ansvarsforsikring
Borup Advokater ApS har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark (Indiakaj 6, 2100 København Ø) i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Borup Advokater ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Emails
Borup Advokater ApS benytter kryptering af emails. Hvis forhold hos modtageren ikke servicerer sikkermail, tager vi forbehold for at sende ukrypteret til kunden. Vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer/ manipulation, uretmæssig overvågning/videredistribution eller andre forhold som følge heraf.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger behandles fortroligt. Alle sager opbevares i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter der sker automatisk sletning og anonymisering af alle data.

Habilitet
Vi undersøger altid om der foreligger en interessekonflikt i forbindelse med opstart af en sag. I dette tilfælde vil vi være behjælpelig med at henvise kunden til en anden advokat.

Honorar 
Honoraret for opgaven fastsættes udfra parametrene medgået tid, det med sagen forbunde ansvar, specialkompetance, sagens karakter, det opnåede resultat og sagens genstand. Borup advokater undersøger på kundens vegne, om der er mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.
Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales konkret.

Ansvar
Advokat Kitte Borup er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Hvis du ønsker at klage over en advokats salær eller adfærd, kan det ske til Advokatnævnet på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx eller på adressen: Kronprinsessegade 28 / 1306 København K.

Klientkonto
Indestående på klientkonti hos advokater er ikke længere undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000. Det betyder, at indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000 i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på vores klientkonti er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000.

Beløbsgrænsen på EUR 100.000 gælder per pengeinstitut. Såfremt kunden privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som Borup Advokater ApS har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt EUR 100.000 i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

Borup Advokater ApS ikke ansvarlig for tab, som en kunde lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

Persondata
Vi er ved lov forpligtiget til at indsamle og opbevare vores kunders identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelsen af sager indhenter klienters navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtiget til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Værnetingsaftaler

Advokatfirmaet anvender ikke særlige lovvalgs – eller værnetingsaftaler.

Regler for advokaters arbejde

Du kan læse om de regler der gælder for udførelsen af advokaters arbejde på www.advokatsamfundet.dk

Hvis en klient har brug for at klage over advokatens arbejde eller et afregnet salær, kan dette ske til Advokatnævnet ved udfyldelse af skema for adfærdsklage og salærklage, der kan findes på advokatsamfundets hjemmeside, som indsendes via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk eller til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der kan læses mere herom på www.advokatnævnet.dk.

Persondatapolitik


Her kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside eller anvender vores ydelser. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.

Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via e-mail på kib@borupadvokater.dk eller pr. post til:

Borup Advokater ApS
Føllevej 5
8410 Rønde

Hvad er persondata
Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.

Hvis persondata vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fag-foreningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme persondata, der er underlagt særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data. Enhver afgivelse af personfølsomme data, f.eks. som en del af en henvendelse i vores kontaktformular, er således frivillig.

I visse tilfælde er vi pålagt at indhente oplysninger om dig, f.eks. for at overholde de gældende regler i hvidvaskningsloven eller de advokatetiske regler. Enhver indhentning vil i så fald være begrænset til formålet, ligesom det vil ske i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Indsamling af persondata
Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som ny kunde og i forbindelse med behandlingen af din sag.

Når du vi opretter en sag for dig, bliver du bedt om at oplyse en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer og adresse.  Vi bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig, samt behandle din forespørgsel, herunder oprette en sag i vores system, hvis det er aktuelt.

Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

Opbevaring af persondata
Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt. Laver du en henvendelse, som viser sig ikke at være aktuel alligevel, bliver dine data som udgangspunkt slettet. Gamle sager vil ligeledes blive slettet i vores system i det omfang det er i overensstemmelse med de advokatetiske regler om interessekonflikter. Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i 10 år efter at sagen er afsluttet hos os. I visse tilfælde kan der være krav om at vi opbevarer dine data længere på grund af en retlig forpligtelse.

 

Videregivelse af persondata
Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig som bruger. Dette betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører.

Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at løse opgaven for dig, eller overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dine rettigheder
Som datasubjekt har du følgende rettigheder:

 • Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

   
 • Ret til information og kontrol 
  Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed. Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

   
 • Ret til at gøre indsigelse
  Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse. Vi behandler dog som udgangspunkt ikke dine data på denne baggrund. Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

   
 • Hvis du vil anvende dine rettigheder
  Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
  Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende, og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du mener at gældende regler til beskyttelse af dine persondata er overtrådt har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

Cookies
Borup Advokater ApS anvender cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg, så vi kan forbedre din oplevelse og udvikle vores hjemmeside. For håndtering af cookies gælder, foruden vores persondatapolitik, også vores cookie-politik.

Cookiepolitik


Cookies
Cookies er en datafil, der i dag anvendes på mange hjemmesider til bl.a. at forbedre funktionaliteten. Nogle funktioner fungerer slet ikke uden brugen af cookies. Filen placeres på din computer eller andet device du besøger hjemmesiden fra. Derved genkendes du og der kan indsamles information om, bl.a. hvilke funktion du anvender på hjemmesiden. Cookies kan ikke se personlige data om hvem du er, hvad du hedder, og hvor du bor. Den kan heller ikke sprede computervirus eller skadelige programmer.
Der findes midlertidige og permanente cookies. De midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. De permanente cookies bliver lagret på dit device i en bestemt periode. De permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men perioden fornyes hver gang du besøger hjemmesiden.

Cookies på hjemmesiden
Borupadvokater.dk anvender cookies, og når du besøger hjemmesiden accepterer du automatisk anvendelsen af disse. Dette oplyses du om på forsiden af borupadvokater.dk første gang du besøger hjemmesiden.
Oplysningerne fra de cookies, som du modtager fra hjemmesiden, hjælper os med at forbedre indholdet på hjemmesiden. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.
Du har mulighed for selv at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesider kan huske dine valg.
Det er ikke kun os, der kan lagre cookies på dit IT-udstyr, når du besøger hjemmesiden, idet vi tillader visse tredjepart at lagre cookies på dit It-udstyr via vores hjemmeside. Du kan altid få oplyst hvilke cookies der aktuelt anvendes.

Hvordan du fravælger eller sletter du cookies
Du kan finde links til vejledninger for din browser på udbyderens hjemmeside. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies og ændre indstillinger i dem alle.
Alle danske hjemmesider er forpligtede til at oplyse om, hvilke cookies der placeres på brugerens IT-udstyr. Informationen skal leve op til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om cookies, er du velkommen til at kontakte os på kib@borupadvokater.dk.